CV 4 - Simon's Theme (MnP44)

Outline

Time to get stoked for that Castlevania 4 Album. What better theme to pick than Simon's theme??
-Me

Resources

Start: on 10/30/15
Deadline: on 11/13/15
Voting: on 11/15/15

Entries (7)